1. Duwa Marip Tu Lum

2. Slg. Marip Zau Awng

3. Slg. Chyinyu Bawk Htun

4. Saranum Tsumhpawng Ja Nan

5. Srn. Nangzing Seng Mai

6. Slg. La Bu Mung Ra

7. Slg. Mung Nang La

Top