1. Duwa Marip Tu Lum
2. Duwa Tsinyu Bawk Htun
3. Slg.La Bu Gam
4. Srn. Nangzing Seng Mai
5. Slg. David Brang Shawng
6. Slg.Luksing Kyang Zung
7. Slg. Tangbau Kam Li