1. Duwa Marip Tu Lum
2. Duwa Tsinyu Bawk Htun
3. Slg. Mung Ra La Bu
4. Srn. Nangzing Seng Mai
5. Slg. David Brang Shawng
6. Slg. Myitung Tu Awng
7. Slg. Tangbau Kam Li