ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔ ေပးရန္ သမၼတထံသို႕ အိပ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႕ျခင္း

ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔ ေပးရန္ ေမချမစ္၊ မလိချမစ္ဆံုးဆည္းရာ ၾကိဂံပံုနယ္ေျမ၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ ႔ နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႕ အိပ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႕ျခင္း   Statement on Myitsone Dam click on link read more+++ signature-for-open-letter-by-njangyang Read more ++click on link open-letter-by-injangyang-villagers-for-stop-myitsone-dam-doc read more click on link