စစ္ပြဲ အလုိမ႐ွိ။

 

Gana Lagalo's photo.
Gana Lagalo's photo.
Gana Lagalo's photo.
Gana Lagalo's photo.

စစ္ပြဲ အလုိမ႐ွိ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ပါေစ။
ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ပါေစ။
ျမန္မာျပည္ကုိ ဘုရားသခင္ ေကာင္း
ႀကီးေပးပါေစ။

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *