ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔ ေပးရန္ သမၼတထံသို႕ အိပ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႕ျခင္း

ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားရပ္တန္႔ ေပးရန္

ေမချမစ္၊ မလိချမစ္ဆံုးဆည္းရာ ၾကိဂံပံုနယ္ေျမ၊

အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ ႔ နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႕ အိပ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႕ျခင္း

Local people

Signed

Work shop

Work shop

statement-on-myitsone-dam-by-injangyang-local-people

 

open-letter-by-injangyang-villagers-for-stop-myitsone-dam-doc

2open-letter-by-injangyang-villagers-for-stop-myitsone-dam-doc

Statement on Myitsone Dam click on link read more+++

signature-for-open-letter-by-njangyang Read more ++click on link

open-letter-by-injangyang-villagers-for-stop-myitsone-dam-doc read more click on link

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *