ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ကခ်င္ျပည္ႏွင့္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္မတရားတစ္ဖက္သတ္ထိုးစစ္ဆင္ေနမႉအားရပ္ဆိုင္းကာစစ္မွန္၍ဂုဏ္အသေရရွိေသာနိင္င္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႉအားစားပြဲေပၚတြင္အေျဖရွာရန္ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႉမ်ား.

.ျမန္မာ့ဖက္ဒရယ္သမိုင္း…..photo

USA

Hpakant Kachinland

Haka Chinland

Thantalan Chinland

Danai Kachin Land

Myitkyina  Kachinland

Mandalay Myanmar

Bamaw Kachinland

Thai land

Tokyo Japan

Yangon Myanmar

 

 

By
ဝသန္ မုတ္သံု

Credict-ရာဇဝင္လုလင္

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *